Sachin老师

Sachin 老师 - 国际象棋

  • 多年教授国际象棋课的经验
  • 课堂掌控里很好,讲课吸引学生
  • 课堂气氛活跃,内容生动有趣

专业资质:

赢得多个校际国际象棋大赛奖项

教育背景:

2018-2019 多伦多乔治布朗学院,无线网络工程
2014-2017 Nirmalagiri 学院, 学士学位

主要工作经历:

2019至今 齐鲁书院,国际象棋教师
2019 学生护卫
2015-2017 家庭教师

工作业绩和获奖情况:

  • Lions club peravoor under 18 chess championship 3rd prize
  • Lions club peravoor under 18 chess championship 3rd prize
  • 2011, Inter school chess championship,  runner up
  • 2010 and 2011, High school chess champion
Scroll to top